Category: Uncategorized

WinNotif v.1 – Tiếng Việt

Download (program and data file)

Version 1.2 (Nov 27, 2015):
++ Features added: Keyboard shortcuts

++ Dropbox
++ Box.net
++ Google Drive

Version 1.1 (Nov 26, 2015):
++ Box.net

Version 1.0 (Nov 20, 2015):
++ CodeProject

Yêu cầu tối thiểu: Windows Vista, 7, 8, 10.


1. Giới Thiệu

+ Bạn muốn tận dụng thời gian để học tiếng Anh, một cách thoải mái, không bị gò bó?
+ Với 40K câu danh ngôn, trích dẫn, cao dao, tục ngữ được lựa chọn cẩn thận.
+ Bao gồm Anh Ngữ, Song Ngữ, và Việt Ngữ
+ Chương trình có chức năng chỉnh sữa, thêm vào, và xóa bỏ: (1) Ngôn ngữ, (2) Tác giả/Nguồn dẫn, và (3) trích dẫn/danh ngôn.
+ Chương trình sẽ làm màn hình máy tính của bạn thêm phần sinh động và ý nghĩa bằng những hiện thị danh ngôn ở cuối màn hình (tray system).
+ Với chức năng ấn định thời gian hiện thị, thời gian nghĩ.
+ Không như một số chương trình khác, WinNotif không bị giới hạn bởi số lượng ký tự. Ngoài ra, dữ liệu được lưu dưới dạng ‘Relational Database’, ưu việt hơn hẳn XML.
+ WinNotif chạy trên hệ điều hành Windows với .NET 4.0 trở lên: một số ấn bản của XP, tất cả Vista, Windows 7, Windows 8, và Windows 10.

2. Sử dụng (Screenshots Windows 10, 7, và 8)

+ Download: WinNotif v.1
+ Sau khi download, và unzip: WinNotif.exe sẽ tự động mở file dữ liệu .db cùng tên trong cùng thư mục. Nêu không tìm thấy, chương trình sẽ hỏi bạn file dữ liệu nơi nào khác.
WinNotif_Unzipped

+ Control Panel:
01_Control_Panel_Stop

+ System tray: Chương trình sẽ minimize xuống ở System Tray, mọi sự điều khiển cần thiết, bạn hãy click vào đây:
02_Tray_Menu

03_Tray_MenuContext

+ Quản lý quotes (danh ngôn, trích dẫn,…):
04_Manage_Quotes

+ Hiển thị quotes: ở cuối màn hình, với thời gian hiển thị và thời gian nghĩ được ấn định:

++ Win 10:
05_WinNotif_Example

++ Win 7:
05_WinNotif_Example_Win7

++ Win 8:
05_WinNotif_Example_Win8

3. Kế hoạch (not sure):
+ Thêm lựa chọn themes (background colors, font-size, etc.)
+ Audio: bing, bong, beng.

Advertisements

WinNotif v.1 – ENG

Download (program and data file)

Version 1.2 (Nov 27, 2015):
++ Features added: keyboard shortcuts

++ Dropbox
++ Box.net
++ Google Drive

Version 1.1 (Nov 26, 2015):
++ Box.net

Version 1.0 (Nov 20, 2015):
++ CodeProject

System requirements: Windows Vista, 7, 8, 10, and later. Some version of Windows XP with .NET 4.0+ will work.


1. Intro
+ Want to add somethings more fun, meaningful to your plain, boring desktop’s screen-savers monitors?
+ With 50K carefully selected quotes, sayings from 500 famous authors/sources will certainly help!

2. User guide:
+ Download

+ Then unzip, you will get:
WinNotif_Unzipped

By default, WinNotif will find the data file .db with the same name in the same folder. If not found, it will ask you to locate the data file in somewhere else.

+ The program will be minimized down to the System Tray, where all you accesses and controls are from there. Just click on the icon:
02_Tray_Menu

03_Tray_MenuContext

+ All controls and managements are self-described and easy understand:
01_Control_Panel_Stop

04_Manage_Quotes

+ Results:

++ Win 10:
05_WinNotif

++ Win 8:
05_WinNotif_Example_Win8

++ Win 7:
05_WinNotif_Example_Win7

3. Plan for next version:
+ Themes options
+ Audio

4. External libraries used:
+ SQLite and System.Data.SQLite for .NET.
+ WPF NotifyIcon by Philipp Sumi.